Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Biblioteka Główna, pok. 116

bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
tel.: (058) 3009 243
d.stefaniak@amuz.gda.pl

poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00

 1. Formę wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się w przypadku braku wydawnictw w zbiorach Biblioteki Głównej. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają:
  • pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz studenci uczelni ostatniego roku studiów danego stopnia
  • biblioteki i instytucje
 1. Dla realizacji wypożyczenia wydawnictwa w innej bibliotece czytelnik składa zamówienie na specjalnym formularzu z pełnym opisem bibliograficznym.
 2. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się wyłącznie w czytelni.
 3. Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.
 4. Prawo wypożyczania z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych (BMO) w Warszawie mają:
  • dyrygenci chórów i orkiestr uczelnianych każdorazowo uzyskując akceptację dziekana wydziału
  • studenci magistranci w zakresie materiałów związanych z tematem pracy dyplomowej (wypożyczenie dotyczy tylko partytur wyłącznie do wglądu) każdorazowo uzyskując akceptację dziekana wydziału
  • przy składaniu zamówienia na wypożyczenie z BMO użytkownik jest obowiązany uzgodnić z pracownikiem biblioteki termin zwrotu materiałów.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia biblioteki o utracie lub zniszczeniu wypożyczonych z Biblioteki Materiałów Orkiestrowych dzieł.
 2. W wypadku przetrzymania, zniszczenia lub zagubienia dzieła wypożyczonego z BMO bądź z innej biblioteki, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty zgodnie z rachunkami wystawionymi przez BMO lub właściwą bibliotekę.